Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ


ΔΕΣΜΗΕ :
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 328/12-12-2000, συστάθηκε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε." Σκοπός της εταιρείας είναι η λειτουργία, η εκμετάλλευση, η διασφάλιση της συντήρησης και η μέριμνα για την ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ΝΟΜΟΥ 2773/1999, σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και των διασυνδέσεών του με τα άλλα δίκτυα για να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, κατά τρόπο επαρκή, ασφαλή, οικονομικά αποδοτικό και αξιόπιστο.


ΡΑΕ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΑΕ συστήθηκε με το νόμο 2773/22-12-99, ο οποίος τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 2837/2000, είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και έχει κυρίως γνωμοδοτικές και εισηγητικές αρμοδιότητες στον τομέα της ενέργειας. Δημιουργήθηκε στα πλαίσια της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Κοινοτική Οδηγία 96/92 και συνδυάζεται με την πολιτική του εκσυγχρονισμού των ενεργειακών αγορών στην Ελλάδα.
Ο ρόλος της ΡΑΕ δεν είναι ελεγκτικός ή δικαστικός. . Θα παρακολουθεί και θα εισηγείται για τις τιμές, τη λειτουργία της αγοράς και τις αδειοδοτήσεις. Θα πληροφορεί και θα βοηθάει τους επενδυτές και τους καταναλωτές.
Σκοπός της ΡΑΕ επίσης, είναι να εξασφαλίσει με θεσμικό τρόπο συμβατό με τους μηχανισμούς της απελευθερωμένης αγοράς, τους μακροχρόνιους στρατηγικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Τέτοιοι στόχοι είναι η επαρκής, αξιόπιστη και ισότιμη τροφοδοσία όλων των καταναλωτών, η ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας, το περιβάλλον, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι νέες τεχνολογίες, η αποτελεσματική χρήση και προμήθεια ενέργειας και η εξασφάλιση επαρκούς υποδομής για την ενέργεια. Η ενσωμάτωση στην αγορά αυτών των μεγάλων ζητημάτων της ενεργειακής πολιτικής είναι ίσως το δυσκολότερο έργο της ΡΑΕ. Απαιτείται η επίτευξη λεπτής ισορροπίας, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που είναι συμβατά με τους μηχανισμούς της αγοράς, όπως οι χρεώσεις στη μεταφορά ενέργειας για λόγους δημοσίου συμφέροντος, το εμπόριο άδειών ρύπανσης, το εμπόριο προθεσμιακών παραγώγων και συμβολαίων, οι όροι στην αδειοδότηση, το εμπόριο «πράσινου» ηλεκτρισμού, κλπ.
Η ΡΑΕ αναλαμβάνει επίσης διεθνείς συνεργασίες τόσο με τις χώρες των Βαλκανίων και της Ευρασίας, όσο και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα συντελεσθούν μεγάλες θεσμικές αλλαγές με στόχο την ενιαία ανταγωνιστική εσωτερική αγορά ενέργειας. Η ΡΑΕ φιλοδοξεί να αναπτύξει τους ίδιους μηχανισμούς στα πλαίσια της Βαλκανικής Αγοράς Ενέργειας στην οποία η Ελλάδα δίνει μεγάλη προτεραιότητα.
Η προώθηση της δημιουργίας Προθεσμιακής Αγοράς Ενέργειας είναι ένας από τους πρώτους στόχους της ΡΑΕ με σκοπό και την περιφερειακή αγορά αλλά και την εξομάλυνση των απότομων διακυμάνσεων των τιμών και τις οικονομίες που αυτή θα επιφέρει ώστε να εξυπηρετηθούν οικονομικότερα οι καταναλωτές αλλά και να μειωθεί ο κίνδυνος που αναλαμβάνουν οι προμηθευτές ενέργειας .


ΚΑΠΕ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Είναι ο εθνικός φορέας για τις Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας (AΠE), την Oρθολογική Xρήση Eνέργειας (OXE) και την Eξοικονόμηση Eνέργειας (EΞE). Με το Νόμο 2244/94 ("Pύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας") και το Νόμο 2702/99 το KAΠE ορίστηκε ως το Eθνικό Συντονιστικό Kέντρο στους τομείς δραστηριότητάς του.
Το KAΠE ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1987 με το Προεδρικό Διάταγμα 375/87, είναι Nομικό Πρόσωπο Iδιωτικού Δικαίου και έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Σύμφωνα με το ΠΔ 189/09 εποπτεύεται από το Yπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο κύριος σκοπός του είναι η προώθηση των εφαρμογών AΠE/OXE/EΞE σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων (τεχνολογικών, ερευνητικών, συμβουλευτικών, επενδυτικών) στους παραπάνω τομείς, με γνώμονα τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην αλυσίδα παραγωγή/μεταφορά/χρήση της ενέργειας.
Το Κέντρο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο περιλαμβάνει εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού καθώς και του ΣΕΒ -Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ή του ΕΒΕΑ -Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
Το ΚΑΠΕ διαθέτει ένα επιστημονικό επιτελείο 120 και πλέον επιστημόνων, έμπειρων και εξειδικευμένων στους τομείς που δραστηριοποιείται και είναι ο επίσημος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα εθνικής πολιτικής, στρατηγικής και προγραμματισμού των AΠE (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), OXE (Oρθολογική Xρήση Eνέργειας), EΞE ( εφαρμογές τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας σε βιομηχανίες).

• εκτελεί εφαρμοσμένη έρευνα και αναπτύσσει νέες τεχνολογίες που είναι ταυτόχρονα τεχνικοοικονομικά βιώσιμες και περιβαλλοντικά φιλικές
• οργανώνει, επιβλέπει και εκτελεί επιδεικτικά και πιλοτικά προγράμματα με σκοπό την προώθηση των ως άνω τεχνολογιών
• υλοποιεί εφαρμογές AΠE/OXE/EΞE σε έργα του ιδιωτικού τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών ενώσεων, κ.λ.π.
• παρέχει τεχνικές υπηρεσίες και συμβουλές με τη μορφή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και πληροφόρησης προς τρίτους
• προβαίνει σε δράσεις διάδοσης της τεχνολογίας σε τομείς της αρμοδιότητάς του και παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση και υποστήριξη προς κάθε ενδιαφερόμενο φορέα και επενδυτή
• οργανώνει ή/και συμμετέχει σε τεχνικά και επιστημονικά σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, εξειδικευμένες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, συναντήσεις, κ.λ.π.


ΚΥΤ: ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ:
Ένα παράδειγμα για το τι κάνει ένα ΚΥΤ στην Αττική:
Το λεκανοπέδιο Αττικής αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο κατανάλωσης της χώρας από πλευράς φορτίων και σπουδαιότητας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εξασφαλίζεται από σταθμούς παραγωγής που κατανέμονται σε όλη τη χώρα, αλλά η μεγαλύτερη συγκέντρωση είναι στην περιοχή Πτολεμαΐδας, λόγω των υπαρχόντων κοιτασμάτων λιγνίτη, όπου παράγεται περίπου 70% της συνολικής παραγωγής. Συνεπώς, υπάρχει μαζική μεταφορά ενέργειας από Βορρά προς Νότο, η οποία πραγματοποιείται με δίκτυα 400 kV. Προκειμένου η ενέργεια να φτάσει με ασφάλεια στους καταναλωτές της Αττικής έχει σχεδιαστεί ένα ηλεκτρικό σύστημα με πολλαπλά επίπεδα τάσεων. Συγκεκριμένα περιφερειακά της Αθήνας έχει σχεδιαστεί το λεγόμενο «πέταλο», δηλαδή ένα σύνολο 5 ΚΥΤ, Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (Αγ. Στέφανος, Αχαρνές, Κουμουνδούρου, Παλλήνη, Αργυρούπολη) που συνδέονται μεταξύ τους με γραμμές 400 kV. Από τα ΚΥΤ τροφοδοτούνται οι υποσταθμοί διανομής με δίκτυο 150 kV που συντίθεται κυρίως από υπόγειες καλωδιακές γραμμές, αλλά και εναέριες. Από το σύνολο των 5 ΚΥΤ, το ΚΥΤ Αργυρούπολης δεν έχει κατασκευασθεί βάση των προβλεπόμενων προδιαγραφών διότι μέχρι πρότινος δεν είχαν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, λόγω αλλεπάλληλων νομικών παρεμβάσεων από κατοίκους των Δήμων Ηλιούπολης και Αργυρούπολης.


ΜΑΣΜ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΜΑΣΜ 2010-2014)
Μικρές είναι οι δυνατότητες απορρόφησης της ισχύος αιολικών πάρκων, με βάση την σημερινή κατάσταση του συστήματος μεταφοράς στη χώρα και την ισχύ τόσο των ήδη λειτουργούντων αιολικών όσο και εκείνων για τα οποία έχουν δοθεί προσφορές σύνδεσης. Ο ΔΕΣΜΗΕ εκτιμά ότι, πέραν της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος, η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος νέων πάρκων είναι μόλις 250 μεγαβάτ, καθώς φτάνει τα 2.780 μεγαβάτ, ενώ εφόσον πραγματοποιηθεί μία σειρά έργων, μπορεί να φτάσει τα 5.690 μεγαβάτ, με όριο “ασφαλείας”, πάντως, τα 5.690 μεγαβάτ.Σύμφωνα με τη νέα Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ 2010-2014), του φορέα που διαχειρίζεται το δίκτυο, η οποία αναρτήθηκε προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), στην Εύβοια, περιοχή με μεγάλο αιολικό δυναμικό, η δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας με τα σημερινά δεδομένα ορίζεται σε 280 μεγαβάτ και ήδη υπάρχει αδυναμία απορρόφησης νέων πάρκων, αφού λειτουργούν περί τα 215 μεγαβάτ και προσφορές σύνδεση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου